وقتش نیس؟  

درخواست حذف این مطلب
امشبم مثله هرشب برات گريه !!! .... گريه !!! .... گريه !!! ... که شايد بدوني بگي برميگردم.... يني الان کجاس؟پنجه صب کجاميخواي باشه...توبغله اونه ديگه... لامصبا چقدم بهم ميان...کپي براره اصله هم حرف ميزنن هردوشونم کوتاهوزشتن....هوووف.....براي هزارمين بار خوش به حالش...اونکه تورو داره..... ______________________________________________________ _ميخوام از فضاي مجازي خ سي کنم... +ب درک _خوشالم که مهم نيس برات...منم که دوس نداري راحت ميشي +نه اتفاقا توراحتتري تاحالا هزاربار به هزارتا بهونه خواس

ادامه مطلب  

سسسسسسسسسس  

درخواست حذف این مطلب
تماس تلفني : 1-در هر تماس تلفني واقعا" و از ته قلب بر اين باور باشيد که همين !!! يداره حتي اگر گفت فقط مي خوام قيمت بگيرم. 2-کاملا با روي خوش و صبر و حوصله جواب مشتري را بدهيدمردم از طريق نحوه برخورد شما با شما قرار بازديد هماهنگ مي کنند. 3-يک متن آماده شده براي ملک داشته باشين ولي نه به صورت گفتن لحن اخباري يا طوطي وار خيلي نرم و شيک ,از کلماتي مثل سرکار خانم – جناب استفاده کنيد.مثلا وقتي تلفن رو برميداريد خودتونو معرفي کنيد : احسان هستم سرکار خانم ب

ادامه مطلب  

داستان اموزنده شبلی و نانوا  

درخواست حذف این مطلب
شبلي و نانوا شبلي مرد عارفي بود که شاگردان زيادي داشت، وحتي مردم عامه هم مريد او بودند، وآوازه اش همه جا پيچيده بود، روزي شبلي به شهر ديگري ميره، شبلي ميره دم در نانوايي وچون لباس درستي نپوشيده بود نانوا بهش نان نداد، مردي که آنجا بود،  شبلي را شناخت، به نانوا گفت: اين مرد را ميشناسي، گفت: نه، گفت: اين شبلي بود، نانوا گفت: من از مريدان اويم، دويد دنبال شبلي، که آقا من ميخوام با شما باشم، شاگرد شما باشم، شبلي قبول نکرد، نانوا گفت: اگر قبول کني م

ادامه مطلب