وداها  

درخواست حذف این مطلب
وداها  ودا به معنای دانش است. این کلمه از زبان مشترک سنسکریت آریایی می آید که از ریشه "وید" vid مشتق شده است و به معنای "دانستن/ دانش" می باشد. همچنین اولین کتاب و متون ادبی و دینی تاریخ شناخته شده است که در تاریخ تمدن هند و آریایی جایگاه ویژه ای دارد و کتاب مقدس میلیون هاهندو در سرتاسر جهان است. ودا، حاوی سرودها، آداب و رسوم و مانتراها می باشد.  چهار وداها ریگودا، یاجورودا، ساماودا و آتارواودا به چهار بخش تقسیم می شوند:  samhitas : سامهیتاس: مانترا

ادامه مطلب  

وداها vedas  

درخواست حذف این مطلب
وداها  ودا به معنای دانش است. این کلمه از زبان مشترک سنسکریت آریایی می آید که از ریشه "وید" vid مشتق شده است و به معنای "دانستن/ دانش" می باشد. همچنین اولین کتاب و متون ادبی و دینی تاریخ شناخته شده است که در تاریخ تمدن هند و آریایی جایگاه ویژه ای دارد و کتاب مقدس میلیون هاهندو در سرتاسر جهان است. ودا، حاوی سرودها، آداب و رسوم و مانتراها می باشد.  چهار وداها ریگودا، یاجورودا، ساماودا و آتارواودا به چهار بخش تقسیم می شوند:  samhitas : سامهیتاس: مانترا ها

ادامه مطلب