وقتش نیس؟  

درخواست حذف این مطلب
امشبم مثله هرشب برات گریه !!! .... گریه !!! .... گریه !!! ... که شاید بدونی بگی برمیگردم.... ینی الان کجاس؟پنجه صب کجامیخوای باشه...توبغله اونه دیگه... لامصبا چقدم بهم میان...کپی براره اصله هم حرف میزنن هردوشونم کوتاهوزشتن....هوووف.....برای هزارمین بار خوش به حالش...اونکه تورو داره..... ______________________________________________________ _میخوام از فضای مجازی خ سی کنم... +ب درک _خوشالم که مهم نيس برات...منم که دوس نداری راحت میشی +نه اتفاقا توراحتتری تاحالا هزاربار به هزارتا بهونه خواس

ادامه مطلب  

سرطان بگیروبمیر  

درخواست حذف این مطلب
بغض کن... گریه کن... سرتو بزن تودیوار... سیگار بکش... داغون شو لعنتی... !!! ی نمیبینه داری میریزی... !!! ی فک نمیکنه ارزویه مرگی که براخودت میکنی واقعی باشه... بغض کن... گریه کن... !!! ی درکت نمیکنه... !!! ی دورت نيس.... تنهایی... نمیفهمه چته... مشکله تو مشکل نيس که ....سرطان که نيس خوب نشه...! کاش سرطان داشتم...میمردم..تموم میشد این زندگیه کوفتی کاش به جای تو من سرطان داشتم زندگیه گهِ من هرچی زود تر تموم شه راحتترم:)

ادامه مطلب